top of page

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

Privacy-, cookieverklaring en gebruiksvoorwaarden Elsie Quaeyhaegens Travel Expert

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Elsie Quaeyhaegens Travel Expert, met maatschappelijke zetel te Olenseweg 355, 2260 Westerlo en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE0687.913.409 (hierna: “Elsie Quaeyhaegens Travel Expert”). Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op deze website en door het op deze website vermelde e-mailadressen en telefoonnummer, en contactformulier verschaffen van persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

Persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

  • Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres;

  • Categorie 2: formulieren invullen of bestelling plaatsen zonder registratie: alle velden in het formulier, alsook uw IP-adres;

  • Categorie 3: bij registratie: alle velden in het formulier, alsook uw IP-adres en wachtwoord;

  • Categorie 4: via cookies;

  • Categorie 5: alle gegevens die u bezorgt via de e-mailadressen en het telefoonnummer vermeld op deze website.

 

Elsie Quaeyhaegens Travel Expert kan gegevens van u (persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

  • Door gebruik van cookies (zie onderstaand);

  • Tijdens uw registratie en gebruik van deze website (contactformulier, telefoonnummer of e-mailadressen);

 

Deze website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie verder.

 

Doeleinden van de verwerking

 

Elsie Quaeyhaegens Travel Expert zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Elsie Quaeyhaegens Travel Expert om deze website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

  • Categorie 2: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

  • Categorie 3: het verbeteren van de gebruikerservaring en statistische doeleinden (zie verder) met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

 

Direct marketing

 

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

 

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Elsie Quaeyhaegens Travel Expert uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Elsie Quaeyhaegens Travel Expert, haar producten en/of diensten. Elsie Quaeyhaegens Travel Expert kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Elsie Quaeyhaegens Travel Expert bewaarde documenten.

 

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

 

Doorgifte aan derden

 

Elsie Quaeyhaegens Travel Expert zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve als Elsie Quaeyhaegens Travel Expert dit verplicht is bij wetgeving of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Elsie Quaeyhaegens Travel Expert uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Elsie Quaeyhaegens Travel Expert zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Elsie Quaeyhaegens Travel Expert en u.

 

Uw rechten

 

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Elsie Quaeyhaegens Travel Expert van uw persoonsgegevens maakt.

 

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Elsie Quaeyhaegens Travel Expert. Daarnaast heeft u steeds het recht om Elsie Quaeyhaegens Travel Expert te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

 

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

 

Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

 

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door Elsie Quaeyhaegens Travel Expert verwerkt worden in gestructureerde en gangbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar elsie.q@travel-experts.be, per post naar Elsie Quaeyhaegens Travel Expert, Olenseweg 355, 2260 Westerlo.

 

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Elsie Quaeyhaegens Travel Expert gebruikt veiligheidsmaatregelen om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

In geen geval kan Elsie Quaeyhaegens Travel Expert aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

Cookies

 

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Elsie Quaeyhaegens Travel Expert en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Elsie Quaeyhaegens Travel Expert gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan deze website.

 

Deze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van deze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u deze website bezoekt en laat Elsie Quaeyhaegens Travel Expert ook toe deze website te optimaliseren.

 

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die Elsie Quaeyhaegens Travel Expert gebruikt en hun doel.

 

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

 

U kunt steeds cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van deze website geen gebruik kunt maken.

 

Informatie

 

Deze website kan steeds reisinformatie bevatten welke niet meer up-to-date is, alhoewel we steeds pogen al de informatie zo veel mogelijk up-to-date te houden.

 

Alle teksten, gegevens en foto’s welke door derden werden bezorgd aan Elsie Quaeyhaegens Travel Expert (bijvoorbeeld klantenbeoordelingen) werden alleen op deze website geplaatst mits voorafgaande toestemming. Deze teksten, gegevens en foto’s kunnen ook ten alle tijden terug worden verwijderd op vraag van de rechtmatige eigenaars via onze contactpagina.

 

Niets van deze website mag zonder toestemming van Elsie Quaeyhaegens Travel Expert worden gekopieerd.

 

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op via onze contactpagina.

bottom of page